ആ ഊര്‍ജ്ജമല്ല ഈ ഊര്‍ജ്ജം, യഥാര്‍ത്ഥത്തില്…

Listen now (11 min) | ഭൂമിയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സ് മേലെ മാനത്ത് ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്‍ തന്നെയാണ്. സൗരോര്‍ജ്ജത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള വകഭേദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മിക്ക ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സുകളും

Listen →