നരച്ച മുടി വീണ്ടും കറുക്കുമോ, സാധ്യമെന്ന്…

Listen now (11 min) | നരച്ച മുടിക്ക് പഴയ നിറം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിയുമോ, ഡൈ അടിക്കുന്നത് പോലുള്ള കൃത്രിമ മാര്‍ഗങ്ങളില്ലാതെ. സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒട്ടും പാടില്ല...

Listen →