ദൈവമില്ല, പ്രപഞ്ചത്തെ ആരും…

Listen now (13 min) | ഒരു ചക്ര കസേരയിലിരുന്ന് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പ്രതിഭ, സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ്. ആൽബർട്ട് ഐന്‍സ്‌റ്റൈനു ശേഷം ലോകം ഇത്രയേറെ വാഴ്ത്തിയ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭ വേറെയില്ല

Listen →