സെക്‌സ്‌ റോബോട്ടുകള്‍ കീഴടക്കുന്ന മായിക ലോകം

Listen now | മനുഷ്യനുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും സ്‌പര്‍ശനത്തിനും ചലനങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ച്‌ പ്രതികരിക്കാനും കഴിവുള്ള സെക്‌സോബോട്ടുകള്‍ വരെ ഇന്ന്‌ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്‌

Listen →