എല്‍ഇഡി ബള്‍ബുണ്ടാക്കിയ മലയാളി സ്‌കൂളില്…

Listen now (11 min) | പോളിയോ ബാധിച്ച് സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനോ ചലിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്‍ നടത്തുന്ന സംരംഭവും ഇന്നവേഷനും നമ്മെ അല്‍ഭുതപ്പെടുത്തും. കേന്ദ്രത്തിന്റേയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോള്‍

Listen →