ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്‌റ്റൈന്‍ നമുക്ക്…

Listen now (16 min) | ഗുമസ്തപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി ശാസ്ത്രലോകത്തെ കീഴടക്കിയതെങ്ങനെ? സയന്‍സിലെ ഏറ്റവും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളിലൊന്നാണത്

Listen →